grisehegn.dk

Det er ret restriktivt at holde grise udendørs. Dette skyldes primært risikoen for sygdomme og opretholdelse af vores høje sundhedsstandard i Danmark.

Reglerne gælder for alle – også for kælegrise i haven!!

Se mere på fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk

Det er påbudt at have 2 hegn.

Et sikkert omfangshegn, som også sikrer rovdyr i at trænge ind i folden. Desuden skal der være et inderhegn placeret 5 meter fra yderhegnet.

Indhegning og adgang 

§ 3. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at en indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

1) et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter,

2) et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller

3) et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Indhegningen, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Ved hold af vildsvin skal indhegningen, jf. stk. 1, mindst have en højde på 1,5 meter.

Stk. 4. Indhegningen, jf. stk. 1, skal løbende undersøges for skader og huller.

Stk. 5. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede, så uvedkommende ikke kan få adgang.

§ 4. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at uvedkommende ikke færdes inden for indhegningen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der skal være opsat skilte på indhegningen, som opfylder de i bilag 1 nævnte krav.

Stk. 3. Skiltene, jf. stk. 1, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 4. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 3, samt bilag 1.

§ 5. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland kan på trods af § 4, stk. 1, tillade offentligheden adgang til at færdes inden for indhegningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) der skal være etableret færiste og klaplåger ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at svinene ikke kan undslippe, jf. dog stk. 2,

Grise.jpg

grisehegn-nyt-billede.jpg

PIT Hegn A/S

Kielbergvej 8
5750 Ringe
Danmark

+45 6225 1254 tel
+45 6225 1253 fax
info@pithegn.dk

 

Klik her og find din forhandler

Bestil eller download
katalog
Katalog-2015.jpg